ಕೆಂಪಕ್ಕಿ ಅನ್ನ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸರಳ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳು