ಕೊಬ್ಬು. ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎನ್ನುವುದಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಹೇಗನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ