ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ಅಲರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಿರಿ