ಬ್ರೆಡ್‌ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ (ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ)