ಪೌಷ್ಟಿಕ್- ಮಿಲ್ಕ್ ರಸ್ಕ್ ಮೈದಾ ಬಳಸದೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಸ್ಕ್. ವಿಟಮಿನ್ಸ್‌, ಮಿನರಲ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

Ingredients:

Whole wheat flour, Sugar, Interesterified fat, Milk solids, Yeast, Sunflower oil, Ferric pyrophosphate, Zinc Sulphate, Gluten, Salt, Nicotinic acid, Thiamine mononitrate, Riboflavin, Vitamin A palmitate, Folic acid, Cyanocobalamin, Vitamin C (INS 300), Enzymes, Soya flour, Emulsifier (INS (i) 481)

 

Nutrient

Per 100g

Energy 370 kcal
Protein 6.4g
Carbohydrate 57.4 g
Added Sugar 19.4 g
Fat 12.7 g
Vitamin A 72 mcg
Thiamine 0.15 mg
Riboflavin 0.16 mg
Niacin 1.9 mg
Pyridoxine 0.3 mg
Folic acid 12 mcg
Vitamin B12 0.12 mcg
Iron 2.1 mg
Zinc 1.5 mg

 

 

 

Reviews

მიმოხილვები ჯერ არ არის.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.